Privacybeleid


 1. Toepassingsgebied

  • Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen "AGV") beschrijven de rechten, verplichtingen en beperkingen die van toepassing zijn op gebruikers (hierna te noemen "Gebruiker(s)") wanneer ze de website van B12 Consulting (hierna te noemen "de Site") bezoeken.
  • De AGV zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van de Site en zijn informatie door Gebruikers.
  • Door de Site te bezoeken of te gebruiken erkent de Gebruiker dat hij/zij deze AGV heeft gelezen en de hierin vermelde rechten en verplichtingen uitdrukkelijk aanvaardt.
  • B12 Consulting behoudt zich het recht voor om haar AGV zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 2. Beschikbaarheid van de Site

  • B12 Consulting neemt alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van de Site te verzekeren. B12 Consulting kan echter geen absolute operabiliteit garanderen.
  • B12 Consulting behoudt zich het recht voor de toegang tot de Site te beperken of de werking ervan op elk moment te onderbreken, zonder verplichting tot voorafgaande kennisgeving.
 3. Beperking van aansprakelijkheid

  • B12 Consulting is niet aansprakelijk tegenover de Gebruiker of derden in geval van tijdelijke of permanente beëindiging of opschorting van de Site.
  • B12 Consulting neemt alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de nauwkeurigheid en precisie van de informatie op de Site te garanderen. Daarom werkt B12 Consulting de informatie op de Site regelmatig bij. De Site kan echter onnauwkeurigheden, weglatingen of hiaten bevatten. In een dergelijk geval kan de Gebruiker een klacht indienen bij B12 Consulting door te schrijven naar het volgende adres: info@b12-consulting.com. B12 Consulting zal ervoor zorgen dat de onnauwkeurigheid, weglating of tekortkoming wordt gecorrigeerd. B12 Consulting is niet aansprakelijk tegenover de Gebruiker of derden voor een onnauwkeurigheid, weglating of tekortkoming.
  • Het gebruik van en de toegang tot de Site door de Gebruiker is uitsluitend zijn of haar verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan B12 Consulting niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of misbruik van de Site.
  • De Site kan links of hyperlinks bevatten naar externe websites. Dergelijke links houden geen enkele relatie in tussen B12 Consulting en de externe websites. De aanwezigheid van dergelijke links of hyperlinks impliceert geen impliciete instemming met de inhoud van deze externe websites. B12 oefent geen enkele controle uit over de externe websites. Zodra de Gebruiker op de links of hyperlinks klikt, verlaat de Gebruiker de Site. De links of hyperlinks op de Site vallen niet onder de verantwoordelijkheid van B12 Consulting.
 4. Intellectueel eigendom

  • De namen, afbeeldingen, logo's, inhoud of enig ander onderscheidend teken aanwezig op de Site en waarmee B12 Consulting, haar partners of klanten of hun producten en diensten kunnen worden geïdentificeerd, zijn inhoud die bescherming geniet onder het merkenrecht en/of het auteursrecht, waarvan B12 Consulting, haar partners of klanten de enige eigenaars zijn.
  • Behoudens de restrictieve toepassing van wettelijke uitzonderingen, is elk gebruik, reproductie of voorstelling, geheel of gedeeltelijk, van de onderscheidende tekens of inhoud die op de Site worden gepresenteerd, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van B12 Consulting, haar partners of klanten, verboden.
 5. Toepassing van het Belgisch recht

  • Alle bepalingen die niet in deze algemene voorwaarden zijn gespecificeerd, vallen onder het Belgisch recht.

Toepassingsgebied

Bij B12 Consulting (bereikbaar via https://www.b12-consulting.com) is één van onze topprioriteiten de privacy van onze bezoekers. Dit privacybeleidsdocument bevat de soorten informatie die door B12 Consulting worden verzameld en opgeslagen en hoe we die gebruiken.

Als u nog vragen heeft of meer informatie wenst over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via b12-privacy@b12-consulting.com.

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze online activiteiten en is van toepassing op bezoekers van onze website met betrekking tot informatie die zij hebben gedeeld met en/of verzameld van B12 Consulting. Dit beleid is niet van toepassing op informatie die offline of via andere kanalen dan deze website wordt verzameld.

Toestemming

 • Door onze website te gebruiken, stemt u in met ons privacybeleid en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

Informatie die we verzamelen

 • We verzamelen het IP-adres van de gebruiker.
 • Andere persoonlijke informatie die u wordt gevraagd te verstrekken, en de redenen waarom u wordt gevraagd deze te verstrekken, zullen duidelijk aan u worden uitgelegd op het moment dat wij u vragen uw persoonlijke informatie te verstrekken.
 • Als u rechtstreeks contact met ons opneemt, kunnen we aanvullende informatie over u ontvangen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, de inhoud van een bericht en/of bijlagen die u ons stuurt, en alle andere informatie die u verkiest te verstrekken.

Hoe wij uw informatie gebruiken

 • We gebruiken de informatie die we verzamelen op verschillende manieren, waaronder:
  • om onze website aan te bieden, te beheren en te onderhouden,
  • om onze website te verbeteren, te personaliseren en te ontwikkelen,
  • om te begrijpen en te analyseren hoe u onze website gebruikt,
  • waar nodig voor marketing- en remarketingdoeleinden.

Cookiebeleid

 • Zoals vele andere websites maakt B12 Consulting gebruik van "cookies". Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, waaronder de voorkeuren van bezoekers en de pagina's van de website die de bezoeker heeft bekeken of bezocht. Deze informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te optimaliseren door de inhoud van onze webpagina's aan te passen op basis van het browsertype en/of andere informatie van de bezoeker, en waar nodig voor marketing- en remarketingdoeleinden.
 • Lees voor meer informatie over cookies onze "Cookieverklaring" op onze website.

GDPR & rechten van de betrokkene

 • Elke verzamelde persoonsgegevens, zoals gedefinieerd door de Europese Verordening Gegevensbescherming 2016/679 en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, worden verwerkt in overeenstemming met deze twee regelgevingen. De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de toestemming van de websitegebruiker.
 • Wij willen ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten inzake gegevensbescherming. Elke gebruiker heeft de volgende rechten:
  • Het recht van toegang - U heeft het recht om kopieën van uw persoonsgegevens op te vragen.
  • Het recht op rectificatie - U heeft het recht om ons te vragen alle informatie te corrigeren die volgens u onjuist is. U hebt ook het recht om ons te vragen informatie aan te vullen die volgens u onvolledig is.
  • Het recht op wissen - U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden te wissen.
  • Het recht op beperking van de verwerking - U hebt het recht ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden te beperken.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking - U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, onder bepaalde voorwaarden.
  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid - U hebt het recht ons te vragen de gegevens die wij hebben verzameld over te dragen aan een andere organisatie of rechtstreeks aan u, onder bepaalde voorwaarden.
  • Als u een verzoek indient, hebben wij een maand de tijd om te reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via b12-privacy@b12-consulting.com.